ДОМА ЗА НАС СТУДИИ НАСТАВЕН КАДАР СТУДЕНТИ МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА ПУБЛИКАЦИИ ГАЛЕРИЈА АРХИВА ПРОЕКТИ
 
 
"Мисија: Преку постојаното осовременување на студиите и создавањето вистинско знаење, Правниот факултет повеќе од половина век дефинира што факултетот треба да биде. Тука и сега. Секогаш први! ..."
 
 
 
 
 
 

I Семестар

Англиски јазик
Вовед во наука за политика
Вовед во право
Вовед во право
Вовед во правото
Економика
Историја на правото
Комуникологија
Македонски јазик и новинарска стилистика
Политички теории
Социологија на правото
Странски јазик
 

II Семестар

Англиски јазик
Економика
Конституционализам
Новинарски жанрови
Општ дел на граѓанското право
Политичка економија
Политички систем
Право и информатичка технологија
Римско право
Современа европска и македонска историја
Уставно право
 

III Семестар

Англиски јазик 3
Вовед во политички науки
Вовед во право на ЕУ
Македонски јазик 3
Меѓународно јавно право
Основи институти на јавно и приватно право
Политичка социологија
Политички систем
Право на друштвата
Современа македонска историја
Современи политички теории
Стварно право
Теории на новинарство
 

IV Семестар

Административно право
Етика во новинарството
Интеркултурна комуникација и медиумите
Јавна администрација
Јавно мислење
Казнено право
Политички партии и интересни групи
Политички систем
Права и слободи на човекот во РМ
Применета економика
Семејно и наследно право
Трудово право
Цивилно општество
 

V Семестар

Економски систем и економска политика
Известување во новинарството
Институции и право на ЕУ
Меѓународни политички односи
Новинарски информативни жанрови
Новинарство во печатени и електронски медиуми
Облигационо право
Односи со јавноста
Политичка филозофија
Применета економика
Уредување во новинарство - практикум
Филозофија на правото
Финансово право
 

VI Семестар

Граѓанско процесно право
Јавно мислење и масовни комуникации
Казнено процесно право
Меѓународно приватно право
Новинарски аналитички жанрови
Печатени и електронски медиуми
Применета политика
Слобода на изразување
Современи политички системи
Технологија и организација во медиумите - практику
Трговско право
 
 
 ОГЛАСНА ТАБЛА ЗА СТУДЕНТИ
Граѓанско процесно право - Термин за завршен испит во септемвриска испитна сесија
Граѓанско процесно право - Термин за завршен испит во септемвриска испитна сесија кај проф. д-р Татјана Зороска Камиловска

Граѓанско процесно право - термин за завршен испит во септемвриска испитна сесија
Граѓанско процесно право - термин за завршен испит во септемвриска испитна сесија кај проф. д-р Арсен Јаневски

Меѓународни политички односи - завршен испит
Завршниот испит по предметот Меѓународни политички односи ќе се одржи на 15.09 (вторник) во 13 часот во Депозитната библиотека на ООН.

Вовед во наука за политика, Политологија, Вовед во политички науки
Во прилог се термините за завршни испити и оцени по Вовед во наука за политика (македонски и англиски јазик), Политологија, Вовед во политички науки за септемвриска сесија 2015.

Административно право, Јавна администрација
Завршен испит во септемвриска испитна сесија
Завршен испит и есеј, по предметите Административно право на правни студии и Јавна администрација на политички студии и студиите по односи со јавноста во септемвриската испитна сесија ќе се одржи на 18.9.2015 г., во 9ч.

Стварно право
Во прилог се резултатите од есејот по стварно право...

Слобода на изразување - завршен испит
Се известуваат студентите по новинарство дека завршниот испит и есејот по Слобода на изразување ќе се одржат на 15.09.2015 година (вторник) во 12 часот во депозитна библиотека. Од Професорите

Современи политички теории и Политичка социологија термини за завршен испит
Испитот по современи политички теории ќе се одржи на 31.08.2015 во 11:00 (понеделник) во просторија Е-6. Политичка социологија на 1.09.2015 во 11:00 часот во (вторник) просторија Е-6.

трговско право завршен испит и есеј
трговско право завршен испит и есеј

Семејно и наследно право - полагањето се одложува
По барање на студентите, испитот по семејно и наследно право се одложува од 26.8.2015 за 14.9.2015 година во 10 часот во кабинетот на доц. д-р. Елена Игновска

Жанрови во медиуми - писмен испит
Писмениот испит по предметот жанрови во медиумите - практикум (вест и коментар) ќе се одржи на 2.9.2015 година во 10 часот во новинарската лабораторија.

Новинарски жанрови - испит
Завршниот испит по предметот новинарски жанрови ќе се одржи на 1.9.2015 година во 10 часот во новинарската лабораторија.

Човечки ресурси - испит
Завршниот испит по предметот човечки ресурси (изборен предмет) ќе се одржи на на 1.9.2015 година во 12.00 часот во новинарската лабораторија.

Историја на новинарството - испит
Завршниот испит по предметот историја на новинарството ќе се одржи на 2.9.2015 година во 10 часот во новинарската лабораторија.

Историја на новинарството - есеј
Есејот по предметот историја на новинарството ќе се одржи на 2.9.2015 година во 10 часот во новинарската лабораторија.

Интерна комуникација - испит
Завршниот испит по предметот интерна комуникација (изборен предмет) ќе се одржи на 2.9.2015 година во 10 часот во новинарската лабораторија.

Радио новинарство - испит
Завршниот испит по предметот радио новинарство ќе се одржи на 2.9.2015 година во 10 часот во новинарската лабораторија.

Известување во новинарството (трета година) - испит
Завршниот испит по предметот известување во новинарството (трета година) ќе се одржи на 1.9.2015 година во 12 часот во новинарската лабораторија.

Известување во новинарството (изборен) - испит
Завршниот испит по предметот известување во новинарството (изборен, прва година) ќе се одржи на 1.9.2015 година во 12 часот во новинарската лабораторија.

Односи со јавноста во услови на криза
Завршниот испит по предметот односи со јавноста во услови на криза (изборен предмет) ќе се одржи на на 1.9.2015 година во 10 часот во новинарската лабораторија.

Интервју - испит
Завршниот испит по предметот интервју (изборен предмет) ќе се одржи на на 1.9.2015 година во 10 часот во новинарската лабораторија.

Односи со јавноста - испит
Завршниот испит по предметот односи со јавноста (трета година) ќе се одржи на 31.8.2015 година во 10 часот во новинарската лабораторија.

Односи со јавноста - есеј
Есејот по предметот односи со јавноста ќе се одржи на 31.8.2015 година во 10 часот во новинарската лабораторија.

Теорија на односите со јавноста
Завршниот испит по предметот теорија на односите со јавноста (прва година) ќе се одржи на 31.8.2015 година во 10 часот во новинарската лабораторија.

Комуникологија - испит
Испитот по предметот комуникологија ќе се одржи на 31.8.2015 година во 10 часот во новинарската лабораторија.

Комуникациски теории 1 - есеј
Есејот по предметот комуникациски теории 1 ќе се одржи на 31.8.2015 година во 10 часот во новинарската лабораторија.

Комуникациски теории 1 - завршен испит
Завршниот испит по предметот комуникациски теории 1 ќе се одржи на 31.8.2015 година во 10 часот во новинарската лабораторија.

Испит по Вовед во правото на ЕУ и Институции и право на ЕУ во септемвриска сесија
Испитот ќе се одржи на 9.09 (среда) во 15 часот во амф.3. Во истиот термин ќе се спроведе и есејот за студентите од претходните генерации.

Политички партии и интересни групи - Термин за завршен испит
Политички партии и интересни групи - Термин за завршен испит

Меѓународно приватно право
Меѓународно приватно право - термин за завршен испит (септемвриска испитна сесија)

Меѓународно право
Меѓународно право - термин за завршен испит (септемвриска испитна сесија)

Општ дел на граѓанското право / Стварно право
Се молат студентите кои ќе полагаат завршен испит по предметите стварно право и општ дел на граѓанското право во испитната сесија (август-септември 2015) навремено електронски да го пријават полагањето на испитот.

Семејно и наследно право завршен испит
Испитот по предметот семејно и наследно право ќе се спроведе на 26.8.2015 година во 12:30 часот или веднаш по завршувањето на комјутерското полагање на колоквиумот. Студентите да дојдат во кабинетот на доц. д-р. Елена Игновска.

[Есеј] Економика, Политичка економија, Современи економски теории и Вовед во економика
[Есеј] Економика, Политичка економија, Современи економски теории и Вовед во економика

[Завршен испит] Економика (студии по новинарство и односи со јавност)
Термин за испит по економика на студии по новинарство и односи со јавност

[Завршен испит] Современи економски теории
Термин за завршен испит по современи економски теории

[Завршен испит] Политичка економија
Термин за завршен испит по политичка економија

[Завршен испит] Економика
Термин за завршен испит по економика (правни студии)

Современа македонска историја, Историја на дипломатија (изборен) и Современа европска и македонска..
Завршниот испит по предметните програми по Современа македонска историја, Историја на дипломатија (изборен) и Современа европска и македонска историја (студии по новинарството) кај доц. д-р И. Додовска ќе се одржат на 2.09.2015 (среда) во 11 часот во амфитеатар 2.

Историја на правото - завршен испит
Завршниот испит по предметната програма по Историја на правото кај проф. д-р Б. Поповска ќе се одржи на 2.09. 2015 (среда) во 11 часот во амфитеатар 2.

Современи политички системи - Термин за завршен испит и есеј
Современи политички системи - Термин за завршен испит и есеј

Политички систем (односи со јавноста) - Термин за завршен испит
Политички систем (односи со јавноста) - Термин за завршен испит

Локална самоуправа - Термин за завршен испит и есеј
Локална самоуправа - Термин за завршен испит и есеј

Права и слободи на човекот во РМ - Термин за завршен испит
Права и слободи на човекот во РМ - Термин за завршен испит

Конституционализам - Термин за завршен испит
Конституционализам - Термин за завршен испит

Политички систем (политички студии) - Термин за завршен испит
Политички систем (политички студии) - Термин за завршен испит

Политички систем (студии по новинарство) - Термин за завршен испит
Политички систем (студии по новинарство) - Термин за завршен испит

Усмен испит по Маркетинг - односи со јавност - СЕПТЕМВРИСКА СЕСИЈА
Усмениот испит по Маркетинг - додипломски студии по Односи со јавност - СЕПТЕМВРИСКА СЕСИЈА ќе се одржи на 11 СЕПТЕМВРИ 2015 во 9 часот во Предавална 4.

Усмен испит по Применета Економика - студии по новинарство - СЕПТЕМВРИСКА СЕСИЈА
Усмениот испит по Применета економика - студии по новинарство - СЕПТЕМВРИСКА СЕСИЈА ќе се одржи на 11 СЕПТЕМВРИ 2015 во 9 часот во Предавална 4.

Усмен испит по Економска политика - политички студии - СЕПТЕМВРИСКА СЕСИЈА
Усмениот испит по Економска политика - политички студии - СЕПТЕМВРИСКА СЕСИЈА ќе се одржи на 11 СЕПТЕМВРИ 2015 во 9 часот во Предавална 4.

Усмен испит по Применета Економика - правни студии - СЕПТЕМВРИСКА СЕСИЈА
Усмениот испит по Применета економика - правни студии - СЕПТЕМВРИСКА СЕСИЈА ќе се одржи на 10 СЕПТЕМВРИ 2015 во 9 часот во Предавална 4.

Испит и есеј по Меѓународно јавно право
Се известуваат студентите дека завршниот испит и есејот по Меѓународно јавно право ќе се одржат на 15.09. 2015 година (вторник) во 12 часот во депозитна библиотека. Од Професорите

Политички систем (правни студии) - Термин за завршен испит
Политички систем (правни студии) - Термин за завршен испит

Општ дел на граѓанското право - завршен испит
Завршниот испит по предметот општ дел на граѓанското право ќе се одржи на 1, 2, и 3.9.2015 година со почеток во 12 часот.

Општ дел на граѓанското право - есеј
Есејот по предметот општ дел на граѓанското право ќе се одржи на 1.9.2015 година во 11 часот во амф. 7.

Стварно право - завршен испит
Завршнниот испит по предметот стварно право ќе се одржи на 25.8.2015 година со почеток во 11 часот.

Стварно право - есеј
Есејот по предметот стварно право ќе се одржи на 25.8.2015 година во 10 часот во амф. 7.

Термин за завршен испит по Финансово право - септемвриска сесија
Завршниот испит по предметот Финансово право во рамки на септемвриската сесија ќе се спроведе на 03.09.2015 година (четврток) во 12 часот во амф.2. Студентите кои ќе полагаат во оваа сесија испитот ЗАДОЛЖИТЕЛНО да го пријават со поднесување на пријавен лист на Студентски прашања заклучно со 31.08.2015 година (понеделник).

Термини - проф. д-р Докмановиќ - септемвриска сесија
Корегирани термини - 26.8.2015

Термин за оценки КПП
Впишувањето на оценките во индекс по предметот КПП ќе се одржи на 10.07.2015 г. (петок) со почеток во 10.00 часот, во кабиенетот на предметните доценти.

Резултати и оценки по Вовед во правото на ЕУ во јунска испитна сесија
Резултатите од испитот одржан во јунската сесија се поместени на следниот линк http://www.pf.ukim.edu.mk/DesktopDefault.aspx?tabindex=0&tabid=775 Оценките ќе се внесуваат во четврток (25.06) во 14 часот во Депозитната библиотека. Увидот во тестовите ќе се одржи во истиот термин.

Административно право и Јавна администрација
Вкупен број поени и стекнати оцени по предметите Административно право и Јавна администрација

Административно право и Јавна администрација
Доставување индекси со цел впишување оцени.

Административно право и Јавна администрација
Завршен испит по предметите Административно право и Јавна администрација

Политички партии и интересни групи - Термин за завршен испит
Политички партии и интересни групи - Термин за завршен испит

Новинарски жанрови - испит
Завршниот испит по предметот новинарски жанрови ќе се одржи на 8.6.2015 година во 10 часот во новинарската лабораторија.

Жанрови во медиуми - писмен испит
Писмениот испит по предметот жанрови во медиумите - практикум (вест и коментар) ќе се одржи на 16.6.2015 година во 12 часот во новинарската лабораторија.

Историја на новинарството - есеј
Есејот по предметот историја на новинарството ќе се одржи на 15.6.2015 година во 12 часот во новинарската лабораторија.

Човечки ресурси - испит
Завршниот испит по предметот човечки ресурси (изборен предмет) ќе се одржи на на 16.6.2015 година во 12 часот во новинарската лабораторија.

Интерна комуникација - испит
Завршниот испит по предметот интерна комуникација (изборен предмет) ќе се одржи на 17.6.2015 година во 10 часот во новинарската лабораторија.

Историја на новинарството - испит
Завршниот испит по предметот историја на новинарството ќе се одржи на 15.6.2015 година во 12 часот во новинарската лабораторија.

Известување во новинарството - испит
Завршниот испит по предметот известување во новинарството (трета година) ќе се одржи на 17.6.2015 година во 10 часот во новинарската лабораторија.

Радио новинарство - испит
Завршниот испит по предметот радио новинарство ќе се одржи на 5.6.2015 година во 10 часот во новинарската лабораторија.

Известување во новинарството - испит
Завршниот испит по предметот известување во новинарството (изборен, прва година) ќе се одржи на 15.6.2015 година во 10 часот во новинарската лабораторија.

Односи со јавноста во услови на криза - испит
Завршниот испит по предметот односи со јавноста во услови на криза (изборен предмет) ќе се одржи на на 15.6.2015 година во 12 часот во новинарската лабораторија.

Интервју - испит
Завршниот испит по предметот интервју (изборен предмет) ќе се одржи на на 15.6.2015 година во 10 часот во новинарската лабораторија.

Односи со јавноста - есеј
Есејот по предметот односи со јавноста ќе се одржи на 15.6.2015 година во 10 часот во новинарската лабораторија.

Односи со јавноста - испит
Завршниот испит по предметот односи со јавноста (трета година) ќе се одржи на 15.6.2015 година во 10 часот во новинарската лабораторија.

Теорија на односите со јавноста - испит
Завршниот испит по предметот теорија на односите со јавноста (прва година) ќе се одржи на 15.6.2015 година во 10 часот во новинарската лабораторија.

Комуникациски теории 1 - есеј
Есејот по предметот комуникациски теории 1 ќе се одржи на 15.6.2015 година во 12 часот во новинарската лабораторија.

Комуникологија - испит
Испитот по предметот комуникологија ќе се одржи на 15.6.2015 година во 12 часот во новинарската лабораторија.

Комуникациски теории 1 - испит
Завршниот испит по предметот комуникациски теории 1 ќе се одржи на 15.6.2015 година во 12 часот во новинарската лабораторија.

Јавна администрација
Резултати од (писмениот) испит по Јавна администрација одржан на 22.05.2015 и термин за оцени.

Административно право
Резултати од завршниот (писмен) испит одржан на 22.05.2015 по предметот Административно право и термин за земање оцени.

Граѓанско процесно право - термин за завршен испит во јунска сесија кај проф. д-р Зороска Камиловска
Граѓанско процесно право - термин за завршен испит во јунска испитна сесија кај проф. д-р Татјана Зороска Камиловска за студентите кои биле редовни на предавања

Меѓународно право
Меѓународно право - список на студенти за завршен испит

[Право на друштвата] Термин за полагање на завршен (усен) испит во јунска сесија
Се известуваат студентите коишто го слушале предметот право на друштвата кај проф. Димитар Гелев дека завршниот (усен) испит ќе се спроведе на 05.06.2015 (петок) во 14:00 часот во предавална 4.

Термини - д-р Докмановиќ
Распоред за полагање на испити кај проф. д-р Мишо Докмановиќ во јунска испитна сесија

Вовед во правото на ЕУ - завршен испит во јунска испитна сесија
Испитот по Вовед во правото на ЕУ во јунската сесија ќе се одржи на 15.06 (понеделник) во 15 часот во амф.3.

Термини за завршниот испит КПП во јунската испитна сесија
Полагањето на завршниот испит по КПП во јунскиот испитен рок се закажува за 15-ти и 25-ти јуни со почеток од 11.00 часот. Студентите може самостојно да го одберат терминот за полагање, но не е дозволено полагање и во двата термини.

Усмен испит Маркетинг - односи со јавност - ЈУНСКА СЕСИЈА
Усмениот испит по Маркетинг - додипломски студии по Односи со јавност - ЈУНСКА СЕСИЈА ќе се одржи на 18 ЈУНИ 2015 во 9 часот во Предавална 4.

Усмениот испит по Применета економика - новинарство - ЈУНСКА СЕСИЈА ќе се одржи на 17 ЈУНИ 2015 во
Усмениот испит по Применета економика - студии по новинарство - ЈУНСКА СЕСИЈА ќе се одржи на 18 ЈУНИ 2015 во 9 часот во Предавална 4.

Усмен испит Економска политика - политички студии - ЈУНСКА СЕСИЈА
Усмениот испит по Економска политика - политички студии - ЈУНСКА СЕСИЈА ќе се одржи на 18 ЈУНИ 2015 во 9 часот во Предавална 4.

Усмен испит Применета економика - правни студии - ЈУНСКА СЕСИЈА
Усмениот испит по Применета економика - правни студии - ЈУНСКА СЕСИЈА ќе се одржи на 17 ЈУНИ 2015 во 9 часот во Предавална 4.

Термини за завршни испити по сите предмети кај Доц.д-р К. Ристова Астеруд во априлска казнена
Термини за завршни испити по сите предмети кај Доц.д-р К. Ристова Астеруд во априлска казнена
Завршните испити и есеи кај Доц.д-р Каролина Ристова - Астеруд, во априлска казнена сесија за апсолвенти за апсолвенти по сите предмети предмети: Филозофија на правото; Вовед во право (правни и новинарски студии); Теорија на правото; Политологија; и Вовед во политички науки, ќе се одржи на 6.мај(среда).2015 година, во амфитеатар 8, со почеток во 16.00 часот.

ЗАВРШЕН ИСПИТ ПО ПРАВО НА ДРУШТВАТА
Се известуваат студентите дека завршниот усен испит по предметот ПРАВО НА ДРУШТВАТА кај проф. д-р Димитар Гелев, за вонредната априлска сесија ќе се одржи на 29.04 (среда) во 14 часот.

Вовед во правото на ЕУ и Институции и право на ЕУ во априлска дополнителна сесија
Испитот по предметите Вовед во правото на ЕУ и Институции и право на ЕУ ќе се одржи на 4.05 (понеделник) во 15 часот во амф.3.

ИСПИТ ПО ОБЛИГАЦИОНО ПРАВО
ИСПИТ ПО ОБЛИГАЦИОНО ПРАВО Се известуваат студентите дека испитот по предметот ОБЛИГАЦИОНО ПРАВО во вонредната априлска сесија ќе се одржи на 29.04 (среда) во 9 до 11 часот во амф. 6. проф. д-р Јадранка Дабовиќ Анастасовска доц. д-р Ненад Гавриловиќ доц. д-р Неда Здравева

Усмен испит по Маркетинг - студии односи со јавност
Усмениот испит по Маркетинг - на додипломски студии по односи со јавност ќе се одржи на 07.05.2015 - четврток во 9 часот во Амф.9.

Усмен испит по Применета економика - правни и новинарски студии, Економска политика - политички студ
Усмените испити по: Применета економика - правни студии, Применета економика - студии по новинарство и Економска политика - политички студии ќе се одржат на 07.05.2015 - четврток во 9 часот во Амф.9.

Оценки КПП
Впишувањето на оценките во индекс по предметот Казнено процесно право ќе се спроведе во вторник, 24.03.2015 г., со почеток во 12.00 часот во кабинетот на предметните доценти.

Резултати од испитот по Вовед во правото на ЕУ во мартовска испитна сесија
Резултатите се поместени во делот ’Резултати’ по предметот Вовед во правото на ЕУ, на следниот линк: http://www.pf.ukim.edu.mk/DesktopDefault.aspx?tabindex=0&tabid=775 Оценките од мартовската испитна сесија ќе се внесуваат во четврток (12.03) во 12:30 часот во Депозитната библиотека. Во истиот термин ќе се одржи и увидот во тестовите.

НОВ термин усмен испит Применета Економика 'правни студии
Студентите од 1 група Правни студии кои во четврток полагаат Облигационо право, на усмен испит по Применета Економика да дојдат во петок 13.03.2015 во 9 часот заедно со студентите од 2 група. НАПОМЕНА: Ова важи само за оние студенти кои полагаат Облигационо право за да не се поклопат 2 испити во ист ден, а не и за целата група.

Жанрови во медиуми - писмен испит
Писмениот испит по предметот жанрови во медиумите - практикум (вест и коментар) ќе се одржи на 13.3.2015 година во 14 часот во новинарската лабораторија.

Новинарски жанрови - завршен испит
Завршниот испит по предметот новинарски жанрови ќе се одржи на на 13.3.2015 година во 14 часот во новинарската лабораторија.

Човечки ресурси - завршен испит
Завршниот испит по предметот човечки ресурси (изборен предмет) ќе се одржи на на 13.3.2015 година во 14 часот во новинарската лабораторија.

Историја на новинарството - есеј
Есејот по предметот историја на новинарството ќе се одржи на 13.3.2015 година во 14 часот во новинарската лабораторија.

Историја на новинарството - завршен испит
Завршниот испит по предметот историја на новинарството ќе се одржи на 13.3.2015 година во 14 часот во новинарската лабораторија.

Известување во новинарството - завршен испит
Завршниот испит по предметот известување во новинарството (трета година) ќе се одржи на 13.3.2015 година во 14 часот во новинарската лабораторија.

Интерна комуникација - завршен испит
Завршниот испит по предметот интерна комуникација (изборен предмет) ќе се одржи на 16.3.2015 година во 12 часот во новинарската лабораторија.

Радио новинарство - завршен испит
Завршниот испит по предметот радио новинарство ќе се одржи на 12.3.2015 година во 12 часот во новинарската лабораторија.

Известување во новинарството (изборен) - завршен испит
Завршниот испит по предметот известување во новинарството (изборен, прва година) ќе се одржи на 13.3.2015 година во 14 часот во новинарската лабораторија.

Односи со јавноста во услови на криза - завршен испит
Завршниот испит по предметот односи со јавноста во услови на криза (изборен предмет) ќе се одржи на на 12.3.2015 година во 12 часот во новинарската лабораторија.

Интервју - завршен испит
Завршниот испит по предметот интервју (изборен предмет) ќе се одржи на на 12.1.2015 година во 12 часот во новинарската лабораторија.

Односи со јавноста - есеј
Есејот по предметот односи со јавноста ќе се одржи на 12.3.2015 година во 12 часот во новинарската лабораторија.

Теорија на односите со јавноста - завршен испит
Завршниот испит по предметот теорија на односите со јавноста (прва година) ќе се одржи на 12.3.2015 година во 12 часот во новинарската лабораторија.

Односи со јавноста - завршен испит
Завршниот испит по предметот односи со јавноста (трета година) ќе се одржи на 12.3.2015 година во 12 часот во новинарската лабораторија.

Комуникологија - завршен испит
Испитот по предметот комуникологија ќе се одржи на 12.3.2015 година во 12 часот во новинарската лабораторија.

Комуникациски теори 1 - есеј
Есејот по предметот комуникациски теории 1 ќе се одржи на 12.3.2015 година во 12 часот во новинарската лабораторија.

Комуникациски теории 1 - завршен испит
Завршниот испит по предметот комуникациски теории 1 ќе се одржи на 12.3.2015 година во 12 часот во новинарската лабораторија.

Завршен испит КПП
Завршниот испит по КПП во Мартовската казнена сесија се закажува за 16.03.2015 г. (понеделник), со почеток во 12.00 часот.

ПРАВО НА ДРУШТВАТА - термин за завршен испит
Се известуваат студентите кои ќе полагаат завршен усен испит по предметот ПРАВО НА ДРУШТВАТА кај проф. д-р Димитар Гелев, дека терминот за мартовска казнена сесија е 11.03.2015 (среда) во 14.00ч.

ВАЖНО- ПРОМЕНА на термин за завршниот испит по ВОВЕД ВО ПРАВОТО на ЕУ
Се известуваат студентите дека терминот за испитот по Вовед во правото на ЕУ во казнената мартовска сесија е променет. Наместо на 6.03 (петок) како што беше првично објавено, писмениот испит за двете групи ќе се одржи на 9.03 (понеделник) во 13 часот во амф.3.

ВАЖНО- ПРОМЕНА на термин за завршниот испит по ВОВЕД ВО ПРАВОТО на ЕУ
Се известуваат студентите дека терминот за испитот по Вовед во правото на ЕУ во казнената мартовска сесија е променет. Наместо на 6.03 (петок) како што беше првично објавено, писмениот испит за двете групи ќе се одржи на 9.03 (понеделник) во 13 часот во амф.3.

ТРУДОВО ПРАВО - завршен испит мартовска казнена сесија
Термин за полагање Трудово право во мартовска казнена сесија

Завршниот усмен испит по Економска политика - политички студии - МАРТОВСКА КАЗНЕНА СЕСИЈА
Завршниот усмен испит по Економска политика - политички студии - мартовска казнена сесија, ќе се одржи на 11.03.2015 среда во 9 часот во Амф.2.

Завршен усмен испит по Применета Економика - правни студии - МАРТОВСКА КАЗНЕНА СЕСИЈА
Завршниот усмен испит по Применета Економика - правни студии - мартовска казнена сесија, ќе се одржи според следниов распоред: студентите од 1 група ќе полагаат на 12.03.2015 - четврток во 9 часот во Амф.6., додека пак студентите од 2 група ќе полагаат на 13.03.2015 - петок во 9 часот во Амф.8.

Завршен усмен испит по Применета Економика - студии по Новинарство - МАРТОВСКА КАЗНЕНА СЕСИЈА
Завршниот усмен испит по Применета Економика - студии по новинарство - мартовска казнена сесија, ќе се одржи на 11.03.2015 среда во 9 часот во Амф.2.

Завршен усмен испит по Маркетинг - студии Односи со јавност- МАРТОВСКА КАЗНЕНА СЕСИЈА
Завршниот усмен испит по Маркетинг - студии Односи со јавност - мартовска казнена сесија, ќе се одржи на 11.03.2015 среда во 9 часот во Амф.2.

Распоред за полагање на испити кај проф. д-р Мишо Докмановиќ во мартовска испитна сесија
Термини - мартовска сесија -д-р Докмановиќ

Внесување на оценки по Вовед во правото на ЕУ (прва и втора група)
Се известуваат студентите од втора година правни студии кои го полагале испитот по Вовед во правото на ЕУ во јануарската испитна сесија дека оценките ќе се внесуваат во петок (20.02) во Депозитната библиотека со следниот редослед: втора група на предавања од 9:30 часот, а прва група од 10 часот.

Внесување на оценки по Меѓународно јавно право (за втора група)
Се известуваат студентите од втора група правни студии кои слушале предавања кај проф. Георгиевски и проф. Петрушевска дека оценките од испитот по Меѓународно јавно право полаган во јануарската испитна сесија ќе се внесуваат во петок (20.02) во 9:30 часот во Депозитната библиотека.

Политички партии и интересни групи - Резултати - Јануари 2015
Политички партии и интересни групи - Резултати - Јануари 2015

Оценки Казнено процесно право
Впишувањето на оценките во индекс по предметот Казнено процесно право ќе се спроведе на 09.02.2015 г. (понедленик) во 12.00 часот, во кабинетот на предметните доценти.

Трудово право
Трудово право - Резултати од завршен испит и есеј
Почитувани, на следниот линк: https://www.sendspace.com/file/jeb6i2 може да ги видите резултатите од завршниот испит и есеј по Трудово право во јануарската испитна сесија. Увид во испитот и есејот ќе може да направите на 05.02.2015 во 09.00 часот во кабинетот на Доц. Д-р Лазар Јовевски. Проф. Д-р Тодор Каламатиев

Меѓународно приватно право
Меѓународно приватно право - список на студенти за завршен испит (29.01.2015 година)

Современи политички системи (новинарство) - Резултати - Јануари 2015
Современи политички системи (новинарство) - Резултати - Јануари 2015

Распоред за полагање
Распоред за полагање - јануарска сесија - д-р Докмановиќ

Завршен испит по предметот Основни институти на јавното и приватното право
Завршниот испит по предметот Основни институти по јавното и приватното право во делот на јавното право ќе се одржи на 28.01.2015-та година со почеток во 12.00 часот. Од професорите

Радио новинарство - завршен испит
Завршниот испит по предметот радио новинарство ќе се одржи на 21.01.2015 година во 12 часот во новинарската лабораторија.

Жанрови во медиуми - писмен испит
Писмениот испит по предметот жанрови во медиумите - практикум (вест и коментар) ќе се одржи на 29.1.2015 година во 12 часот во новинарската лабораторија.

Историја на новинарството - завршен испит
Завршниот испит по предметот историја на новинарството ќе се одржи на 29.1.2015 година во 12 часот во новинарската лабораторија.

Историја на новинарството - есеј
Есејот по предметот историја на новинарството ќе се одржи на 29.1.2015 година во 12 часот во новинарската лабораторија.

Човечки ресурси - завршен испит
Завршниот испит по предметот човечки ресурси (изборен предмет) ќе се одржи на на 29.1.2015 година во 12 часот во новинарската лабораторија.

Односи со јавноста - есеј
Есејот по предметот односи со јавноста (трета година) ќе се одржи на 29.1.2015 година во 12 часот во новинарската лабораторија.

Односи со јавноста - завршен испит
Завршниот испит по предметот односи со јавноста (трета година) ќе се одржи на 29.1.2015 година во 12 часот во новинарската лабораторија.

Интервју - завршен испит
Завршниот испит по предметот интервју (изборен предмет) ќе се одржи на на 23.1.2015 година во 12 часот во новинарската лабораторија.

Интерна комуникација - завршен испит
Завршниот испит по предметот интерна комуникација (изборен предмет) ќе се одржи на 23.1.2015 година во 10 часот во новинарската лабораторија.

Односи со јавноста во услови на криза - завршен испит
Завршниот испит по предметот односи со јавноста во услови на криза (изборен предмет) ќе се одржи на на 23.1.2015 година во 12 часот во новинарската лабораторија.

Теорија на односите со јавноста - завршен испит
Завршниот испит по предметот теорија на односите со јавноста (прва година) ќе се одржи на 21.01.2015 година во 10 часот во новинарската лабораторија.

Известување во новинарството (трета година)- завршен испит
Завршниот испит по предметот известување во новинарството (трета година) ќе се одржи на 23.1.2015 година во 12 часот во новинарската лабораторија.

Известување во новинарството (изборен, прва година) - завршен испит
Завршниот испит по предметот известување во новинарството (изборен, прва година) ќе се одржи на 23.1.2015 година во 12 часот во новинарската лабораторија.

Комуникологија - завршен испит
Испитот по предметот комуникологија ќе се одржи на 22.01.2015 година во 10 часот во новинарската лабораторија.

Комуникациски теории 1 - завршен испит
Завршниот испит по предметот комуникациски теории 1 ќе се одржи на 22.01.2015 година во 10 часот во новинарската лабораторија.

Комуникациски теории 1 - есеј
Есејот по предметот комуникациски теории 1 ќе се одржи на 22.01.2015 година во 10 часот во новинарската лабораторија.

Термини за завршен испит по Вовед во правото на ЕУ
Завршниот испит по Вовед во правото на ЕУ студентите од втора година на правни студии можат да го полагаат во еден од двата термини: 29.01 (четврток) од 10 часот и 06.02. (петок) од 10 часот во амф.3.

Казнено процесно право - термин за завршен испит
Завршниот испит по Казнено процесно право, во јануарскиот испитен рок, се закажува за 26.01.2015 г. (понеделник) со почеток во 13.30. часот.

Термин за полагање на завршниот испит по КПП
Полагањето на завршниот испит по КПП се закажува за 23.12.2014 г. (вторник) со почеток во 13.00 часот.

ПРАВО НА ДРУШТВАТА - термини за завршен испит
Се известуваат студентите коишто го слушале предметот Право на друштвата кај проф. Димитар Гелев дека завршниот (усен) испит ќе се спроведе во следните термини: 15.01.2015, 12.02.2015,13.02.2015 и 16.02.2015 од 14:00 часот во предавална 4. Распоредот со индивидуалните термини ви е испратен на google групата. Истите термини важат и за вонредните студенти и студентите од ПРОЕКТ 45.

Усмениот испит Маркетинг и односи со јавност - проф.д-р Ванчо Узунов и доц.д-р Биљана Петревска
Усмениот испит Маркетинг и односи со јавност - Мастер студии по односи со јавност- проф.д-р Ванчо Узунов и доц.д-р Биљана Петревска ќе се одржи на 28.01.2015 во 9 часот во амф.8.

Усмениот испит Маркетинг - односи со јавност- проф.д-р Ванчо Узунов и доц.д-р Биљана Петревска
Усмениот испит Маркетинг - односи со јавност- проф.д-р Ванчо Узунов и доц.д-р Биљана Петревска ќе се одржи на 28.01.2015 - среда во 9 часот во амф.8.

Усмен испит Применета Економика - новинари - проф.д-р Ванчо Узунов и доц.д-р Биљана Петревска
Усмениот испит Применета Економика - новинари - проф.д-р Ванчо Узунов и доц.д-р Биљана Петревска ќе се одржи на 28.01.2015 - среда во 9 часот во амф.8.

УСМЕН ИСПИТ ПРИМЕНЕТА ЕКОНОМИКА - ПРАВНИ СТУДИИ ПРОФ.Д-Р ВАНЧО УЗУНОВ И ДОЦ.,Д-Р БИЉАНА ПЕТРЕВСКА
УСМЕН ИСПИТ ПРИМЕНЕТА ЕКОНОМИКА - ПРАВНИ СТУДИИ ПРОФ.Д-Р ВАНЧО УЗУНОВ И ДОЦ.,Д-Р БИЉАНА ПЕТРЕВСКА

[Право на друштвата] Термин за полагање на завршен (усен) испит во декемвриска казнена сесија
Се известуваат студентите коишто го слушале предметот право на друштвата кај проф. Димитар Гелев дека завршниот (усен) испит ќе се спроведе на 17.12.2014 (среда) во 14:00 часот. Терминот за студентите коишто моментално го слушаат предметот право на друштвата ќе биде дополнително објавен.

Усмени испити по: Применета економика - правни и студии по новинарство, и Економска политика
Усмените испити по Применета економика - правни и студии по новинарство, и Економска политика, ќе се одржат на 18.12.2014 - четврток од 9 часот во Амфитеатар 8.

Завршен испит за апсолвенти по Вовед во право на ЕУ и Институции и право на ЕУ
Испитот во декемвриската сесија за апсолвенти по двата предмети ќе се одржи во понеделник (15.12) во 11 часот. Се молат студентите да бидат пред амф.7. Есејот за студентите од старата програма ќе се одржи во истиот термин.

Оценки КПП
Впишувањето на оценките во индекс по предметот Казнено процесно право се закажува за четврток (11.12.2014 г.)со почеток во 13.00 часот во кабинетот на предметните доценти.

Термини за завршен испит
Термин за завршен испит - д-р Докмановиќ

Жанрови во медиуми - писмен испит
Писмениот испит по предметот жанрови во медиуми – практикум (вест и коментар) ќе се одржи на 19.11.2014 година во 14 часот во мал амф. 1.

Односи со јавноста - есеј
Есејот по предметот односи со јавноста ќе се полага на 19.11.2014 година во 14 часот во мал амф. 1.

Односи со јавноста - завршен испит
Завршниот испит по предметот односи со јавноста ќе се одржи на 19.11.2014 година во 14 часот во мал амф. 1.

Комуникациски теории 1 - есеј
Есејот по предметот комуникациски теории 1 ќе се полага на 19.11.2014 година во 14 часот во мал амф. 1.

Историја на новинарството - есеј
Есејот по предметот историја на новинарството ќе се полага на 19.11.2014 година во 14 часот во мал амф. 1.

Комуникациски теории 1 - завршен испит
Завршниот испит по предметот комуникациски теории 1 ќе се одржи на 19.11.2014 година во 14 часот во мал амф. 1.

Историја на новинарството - испит
Завршниот испит по предметот историја на новинарството ќе се одржи на 19.11.2014 година во 14 часот во мал амф. 1.

РЕЗУЛТАТИ ТРУДОВО ПРАВО
ОД ЗАВРШЕН ИСПИТ И ЕСЕЈ

СООПШТЕНИЕ ЗА ЗАВРШЕН ИСПИТ ТРГОВСКО ПРАВО
за ноемврската казнена сесија за апсолвенти

[Завршен испит и есеј] Вовед во економика
[Завршен испит и есеј] Вовед во економика

Термин за предавање д-р Докмановиќ
Предавање - историја на правото - 13.11.2014

Термин за полагање на испитот по Казнено право кај проф. Методија Каневчев
Терминот за полагање на завршниот испит по Казнено право кај проф. д-р Методија Каневчев во Ноемврискиот (казнен) испитен рок се закажува за 26.11.2014 г. (среда) со почеток во 11.00 часот.

Термин за завршен испит КПП
Терминот за полагање на завршниот испит по КПП во Ноемврискиот (казнен) испитен рок се закажува за 26.11.2014 г. (среда) со почеток во 11.00 часот.

Завршен испит по предметот ТРУДОВО ПРАВО
во НОЕМВРИСКАТА казнена сесија за апсолвенти

[Право на друштвата] Термин за полагање на завршен (усен) испит
Се известуваат студентите коишто го слушале предметот право на друштвата кај проф. Димитар Гелев дека заврниот (усен) испит ќе се спроведе на 14.11.2014 (петок) во следните термини: 13:00 - 14:00 и 16:00 - 17:00

Усмени испити по: Применета економика - правни и студии по новинарство, и Економска политика
Усмените испити по Применета економика - правни и студии по новинарство, и Економска политика, ќе се одржат на 20.11.2014 - четврток од 9 часот во Амфитеатар 8.

Материјал за колоквиум по предметот Вовед во правото на ЕУ - правни студии
Се известуваат студентите дека материјалот за колоквиум ги опфаќа главите 1,2,3,4, и 5 од учебникот "Вовед во правото на ЕУ" од проф. Сашо Георгиевски.

Финансово право
Известување - Финансово право (додиломски студии) и Мастер Финансово право и финансии

Вовед во правото на ЕУ и Институции и право на ЕУ во октомвриска сесија
Испитите по двата предмета како и есејот за студентите од постарите генерации ќе се одржат на 16.10 (четврток) во 10:30 часот во амф.3.

Односи со јавноста - есеј
Есејот по предметот односи со јавноста ќе се одржи на 16.10.2014 година во 14 часот во предавалната Е-2.

Односи со јавноста - завршен испит
Завршниот испит по предметот односи со јавноста ќе се одржи на 16.10.2014 година во 14 часот во предавалната Е-2.

Историја на новинарството - завршен испит
Завршниот испит по предметот историја на новинарството ќе се одржи на 16.10.2014 година во 14 часот во предавалната Е-2.

Историја на новинарството - есеј
Есејот по предметот историја на новинарството ќе се одржи на 16.10.2014 година во 14 часот во предавалната Е-2.

Комуникациски теории 1 - есеј
Есејот по предметот комуникациски теории 1 ќе се одржи на 16.10.2014 година во 14 часот во предавалната Е-2.

Комуникациски теории 1 - завршен испит
Завршниот испит по предметот комуникациски теории 1 ќе се одржи на 16.10.2014 година во 14 часот во предавалната Е-2.

УСМЕН ИСПИТ ПО: ПРИМЕНЕТА ЕКОНОМИКА И ЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА
Почитувани студенти, завршниот усмен испит по предметите Применета Економика - правни студии, Економска политика - политички студии и Применета Економика - студии по новинарство, во дополнителната (септемвриска) сесија за апсолвенти ќе се спроведе на 16.10.2014 година (четврток) во 10 часот во амф.8. Согласно со ЕКТС правилата за студирање и Одлуката на Деканатската управа сите студенти кои ќе полагаат во оваа сесија да донесат потврда за уплатени 1000 ден.

Трудово Право - Соопштение за резултати од Испит
Резултатите од Септемвриската казнена сесија (02.09.2014)

Впишување оценки КПП
Впишувањето во индекс на оценките по предметот Казнено процесно право ќе се одржи на 09.10.2014 г. (четврток) со почеток во 12.00 часто во кабинетот на предметните доценти.

во Октомвриска казнена сесија
Пријавување на испитите по предметите Меѓународно приватно право и Меѓународно право
Се известуваат студентите дека пријавувањето на испитите по предметите МЕЃУНАРОДНО ПРИВАТНО ПРАВО и МЕЃУНАРОДНО ПРАВО(политички студии) ќе биде преку студентски прашања најдоцна до 08.10.2014 (среда). проф.д-р Тони Дескоски

Резултати од испитите по Вовед во правото на ЕУ и Институции и право на ЕУ одржани на 3.10.2014
Резултатите се поместени на следниот линк: http://www.pf.ukim.edu.mk/DesktopDefault.aspx?tabindex=0&tabid=775 Оценките од казнената септемвриска сесија ќе се впишуваат на 7.10 (вторник) во 13:30ч во Депозитната библиотека.

Термин за полагање на испитот по Казнено право кај проф. Методија Каневчев
Се известуваат студентите од втора година (втора и четврта група и вонредни студенти) дека испитот по предметот КАЗНЕНО ПРАВО (казнена испитна сесија) кај проф. д-р Методија Каневчев ќе се одржи на 10.10.2014 година (петок) во 10 часот во амф.6.

Битни информации за предметите вовед во право и филозофија на право
Во прилог е известувањето од проф. д-р Добринка Тасковска за предметите вовед во право и филозофија на право.

Жанрови во медиуми - писмен испит
Писмениот испит по предметот жанрови во медиуми (вест и коментар) ќе се одржи на 1.10.2014 година во 16 часот во пред. 9.

Човечки ресурси - завршен испит
Завршниот испит по предметот човечки ресурси ќе се одржи на 1.10.2014 година во 16 часот во пред. 9.

Известување и уредување во новинарството - завршен испит
Завршниот испит по предметот известување и уредување во новинарството ќе се одржи на 1.10.2014 година во 16 часот во пред. 9.

Интервју - завршен испит
Завршниот испит по предметот интервју ќе се одржи на 1.10.2014 година во 16 часот во пред. 9.

Интерна комуникација - завршен испит
Завршниот испит по предметот интерна комуникација ќе се одржи на 1.10.2014 година во 16 часот во пред. 9.

Односи со јавноста во услови на криза - завршен испит
Завршниот испит по предметот односи со јавноста во услови на криза ќе се одржи 1.10.2014 година во 16 часот во пред. 9.

Радио новинарство - завршен испит
Завршниот испит по предметот радио новинарство ќе се одржи на 1.10.2014 година во 16 часот во пред. 9.

Историја на новинарството - есеј
Есејот по предметот историја на новинарството ќе се полага на 1.10.2014 година во 16 часот во пред. 9.

Новинарски жанрови - завршен испит
Завршниот испит по предметот новинарски жанрови ќе се одржи на 1.10.2014 година во 16 часот во пред. 9.

Односи со јавноста - есеј
Есејот по предметот односи со јавноста ќе се полага на 1.10.2014 година во 16 часот во пред. 9.

Комуникациски теории 1 - есеј
Есејот по предметот комуникациски теории 1 ќе се полага на 1.10.2014 година во 16 часот во пред. 9.

Односи со јавноста - завршен испит
Завршниот испит по предметот односи со јавноста ќе се одржи на 1.10.2014 година во 16 часот во пред. 9.

Теорија на односите со јавноста - завршен испит
Завршниот испит по предметот теорија на односите со јавноста ќе се одржи на 1.10.2014 година во 16 часот во пред. 9.

Комуникациски теории 1 - завршен испит
Завршниот испит по предметот комуникациски теории 1 ќе се одржи на 1.10.2014 година во 16 часот во пред. 9.

Комуникологија - завршен испит
Завршниот испит по предметот комуникологија ќе се одржи на 1.10.2014 година во 16 часот во пред. 9.

Вовед во право на ЕУ и Институции и право на ЕУ - испит и есеј
Писмениот испит во септемвриската казнена сесија, како и есејот за студентите од старата програма, ќе се одржи на 3.10 (петок) во 11 часот во амф.3.

Термин за завршен испит КПП
Завршниот испит по Казнено процесно право се закажува за 02.10.2014 г. (четврток) со почеток во 14.00 часот.

Впишување оценки КПП
Впишувањето на оценките во индекс по предметот Казнено процесно право ќе се одржи на 26.09.2014 г. (петок) со почеток во 12.00 часот во кабинетот на предметните доценти.

ПРАВО НА ДРУШТВАТА (завршен испит)
Се известуваат студентите коишто го слушале предметот Право на друштвата кај проф.Димитар Гелев дека завршниот (усен) испит ќе се оддржи на следните термини: - 30 ти септември (вторник) со почеток од 15:00 часот. - за студентите од ПРОЕКТ45 со почеток во 16:00 часот.

Термин за впишување оценки по Казнено право кај проф. д-р Методија Каневчев
Се известуваат студентите од втора година (втора и четврта група и вонредни студенти) дека оцените од испитот по предметот КАЗНЕНО ПРАВО кај проф. д-р Методија Каневчев што се одржа на 17.9.2014 година ќе бидат впишани во индекс на 2.10.2014 година во 12 часот во кабинетот на Професорот.

Завршен испит и есеј по предметот Меѓународно право (политички студии)
Завршниот испит и есејот по предметот меѓународно право(политички студии) во дополнителната (септемвриска) сесија

Завршен испит и есеј по предметот Меѓународно приватно право
Завршниот испит и есејот по предметот меѓународно приватно право во дополнителната (септемвриска) сесија

Политички партии и интересни групи - Термин за завршен испит - Дополнителна сесија
Политички партии и интересни групи - Термин за завршен испит - Дополнителна сесија

Резултати од Вовед во правото на ЕУ и Институции и право на ЕУ (септемвриска сесија)
Резултатите се достапни на следниот линк: http://www.pf.ukim.edu.mk/DesktopDefault.aspx?tabindex=0&tabid=775 Оцените ќе се внесуваат на 22.09 (понеделник) во 12 часот во Депозитната библиотека. Усното доиспрашување за колегите наведени во листата на резултати ќе започне во истиот термин.

Термин за испитот историја на правото во казнената сесија
Термин - казнена сесија - д-р Докмановиќ

Право и информатичка технолоија - резултати од завршен испит
Право и информатичка технолоија - резултати од завршен испит

Термин за завршен испит по Казнено право кај проф. д-р Методија Каневчев
Се известуваат студентите од втора година (втора и четврта група и вонредни студенти) дека испитот по предметот КАЗНЕНО ПРАВО кај проф. д-р Методија Каневчев ќе се одржи на 17.9.2014 година (среда) во 12 часот во амф.6.

Казнено право - завршен испит проф. д-р М. Каневчев
Во прилог е соопштението за завршниот испит по Казнено право кај проф. д-р Методија Каневчев.

Меѓународно приватно право
Меѓународно приватно право - завршен испит - 12.09.2014 - во 12 часот

Соопштение - п.теории, ц.општество и п.филозофија
Соопштение - п.теории, ц.општество и п.филозофија

Нов термин за полагање на испитот по Казнено процесно право во септемврискиот испитен рок
Поради веќе закажан испит од трета година на 22.09.2014 година, презакажаниот термин за Завршниот испит по КПП во септемврискиот испитен рок НЕ ВАЖИ! Терминот за полагање на Завршниот испит по КПП останува на 18.09.2014 г. (четврток) со почеток во 16.00 часот.

Жанрови во медиумите - писмен испит
Писмениот испит по предметот жанрови во медиуми (вест и коментар) ќе се одржи на 10.9.2014 година во 10 часот во предавална 9.

ПРАВО НА ДРУШТВА - завршен (усен) испит
Се известуваат студентите коишто го слушале предметот право на друштвата кај проф. Димитар Гелев дека завршниот (усен) испит ќе се одложи за 05.09.2014 во 14.00ч. За студентите од проект 45 испитот ќе се одржи истиот ден во 16.30ч

[Право на друштвата] Завршен испит
Во прилог соопштение за студентите коишто го слушале предметот Право на друштвата кај проф. Елена Градишки - Лазаревска

Човечки ресурси - испит
Завршниот испит по предметот човечки ресурси ќе се одржи на 10.9.2014 година во 10 часот во предавална 9.

Известување и уредување во новинарството - испит
Завршниот испит по предметот известување и уредување во новинарството ќе се одржи на 9.9.2014 година во 12 часот во предавална 9.

Интерна комуникација - испит
Завршниот испит по предметот интерна комуникација ќе се одржи на 9.9.2014 година во 12 часот во предавална 9.

Интервју - испит
Завршниот испит по предметот интервју ќе се одржи на 9.9.2014 година во 12 часот во предавална 9.

Односи со јавноста во услови на криза - испит
Завршниот испит по предметот односи со јавноста во услови на криза ќе се одржи на 9.9.2014 година во 12 часот во предавална 9.

Радио новинарство - испит
Завршниот испит по предметот радио новинарство ќе се одржи на 10.9.2014 година во 10 часот во предавална 9.

Новинарски жанрови - испит
Завршниот испит по предметот новинарски жанрови ќе се одржи на 11.9.2014 година во 12 часот во предавална 9.

Теорија на односите со јавноста - испит
Завршниот испит по предметот теорија на односите со јавноста ќе се полага на 26.8.2014 година во 14 часот во предавална 9.

Односи со јавноста - испит
Завршниот испит по предметот односи со јавноста ќе се полага на 26.8.2014 година во 14 часот во предавална 9.

Комуникологија - испит
Завршниот испит по предметот комуникологија ќе се полага на 26.8.2014 година во 14 часот во предавална 9.

Комуникациски теории 1 - испит
Завршниот испит по предметот комуникациски теории 1 ќе се полага на 26.8.2014 година во 14 часот во предавална 9.

Историја на новинарството - есеј
Есејот по предметот историја на новинарството ќе се полага на 26.8.2014 година во 14 часот во предавална 9.

Комуникациски теории 1 - есеј
Есејот по предметот комуникациски теории 1 ќе се полага на 26.8.2014 година во 14 часот во предавална 9.

Односи со јавноста - есеј
Есејот по предметот oдноси со јавноста ќе се полага на 26.8.2014 година во 14 часот во предавална 9.

Писмен испит и есеј по Вовед во правото на ЕУ и Институции и право на ЕУ
Писмениот испит по Вовед во правото на ЕУ и Институции и право на ЕУ во септемвриската испитна сесија ќе се одржи на 3.09 (среда) во 11 часот во амф.3. Полагањето на есејот за двата предмета за студентите од претходните генерации ќе се одржи во истиот термин.

Меѓународно право
Меѓународно право - променет термин за завршен испит

Термини за завршен испит во септемвриска сесија
Термини за испит - д-р Докмановиќ

сесија - август/септември
Стварно право - термин за испит
Завршниот испит по предметот стварно право ќе се одржи на 26.08.2014 година со почеток во 12 часот во амф. 3

Завршен испит по предметот ПРАВО НА ДРУШТВАТА - проф. д-р Димитар Гелев
Завршниот усен испит по предметот ПРАВО НА ДРУШТВАТА кај проф. д-р Димитар Гелев, ќе се одржи на 04 септември 2014 - четврток во 14 часот во Предавална 4. Завршниот усен испит за студентите од Проект 45, ќе се одржи на 04 септември 2014 - четврток во 16.30 часот во Предавална 4.

Оценки Казнено процесно право
Впишувањето на оценките во индекс по предметот Казнено процесно право се закажува за 04.07.2014 г. (петок) со почеток во 10.00 часот, во кабинетот на предметните доценти.

МЕЃУНАРОДНО ПРИВАТНО ПРАВО
Резултати по предметот МЕЃУНАРОДНО ПРИВАТНО ПРАВО одржан на 21.06.2014 година

Право и информатичка технологија -резултати од испито на 16.06.2014
Право и информатичка технологија -резултати од испито на 16.06.2014

Локална самоуправа - термин за завршен испит
Локална самоуправа - Термин за завршен испит

Корисни информации за предметите кои ги предава проф. д-р Д. Тасковска
Во прилог се соопштението од проф. д-р Добринка Тасковска во врска со предметите ВОВЕД ВО ПРАВО, ФИЛОЗОФИЈА НА ПРАВО, ВОВЕД ВО НАУКА ЗА ПОЛИТИКА/INTRODUCTION TO LAW, PHILOSOPHY OF LAW, INTRODUCTION TO THE SCIENCE OF POLITICS за учебна 2014/2015, academic 2014/2015.

[Право на друштвата] Завршен испит
Во прилог соопштение за студентите коишто го слушале предметот Право на друштвата кај проф. Елена Градишки - Лазаревска

Меѓународно приватно право
Меѓународно приватно право, список на студенти, 16.06.2016 година (втор испитен термин)

Резултати од испитот по Вовед во правото на ЕУ во јунската испитна сесија
Резултатите се поместени на следниот линк http://www.pf.ukim.edu.mk/DesktopDefault.aspx?tabindex=0&tabid=775

[Право на друштвата] Завршен испит
Во прилог соопштение за студентите коишто го слушале предметот Право на друштвата кај проф. Елена Градишки - Лазаревска

Известување за студентите на политички студии за завршен испит по предметите политички теории, цивил
Известување за студентите на политички студии за завршен испит по предметите политички теории, цивилно општество и политичка филозофија

Интерна комуникација - завршен испит
Завршниот испит по предметот интерна комуникација ќе се полага на 19.6.2014 година во 10 часот во амф. 9.

Новинарски жанрови - завршен испит
Завршниот испит по предметот новинарски жанрови ќе се полага на 19.6.2014 година во 10 часот во амф. 9.

Радио новинарство - завршен испит
Завршниот испит по предметот радио новинарство ќе се полага на 23.6.2014 година во 10 часот во амф. 9.

Известување и уредување во новинарството - завршен испит
Завршниот испит по предметот известување и уредување во новинарството ќе се полага на 26.6.2014 година во 10 часот во амф. 9.

Човечки ресурси - завршен испит
Завршниот испит по предметот човечки ресурси ќе се полага на 23.6.2013 година во 13 часот во амф. 9.

Интервју - завршен испит
Завршниот испит по предметот интервју ќе се полага на 5.6.2014 година во 12 часот во амф. 9.

Односи со јавноста во услови на криза - завршен испит
Завршниот испит по предметот односи со јавноста во услови на криза ќе се полага на 26.6.2014 година во 10 часот во амф. 9.

Комуникациски теории 1 - завршен испит
Завршниот испит по предметот комуникациски теории 1 ќе се полага на 4.6.2014 година во 10 часот во амф. 9.

Односи со јавноста - завршен испит
Завршниот испит по предметот односи со јавноста ќе се полага на 4.6.2014 година во 10 часот во амф. 9.

ПРОМЕНА на термин: Испит и есеј по Вовед во правото на ЕУ и Институции и право на ЕУ
Испитите по Вовед во правото на ЕУ и Институции и право на ЕУ закажани за 6 јуни (петок) во 11 часот поради државниот празник ќе се одржат на 10 јуни (вторник) во 11 часот во амф.2. Студентите кои не полагале есеј по овие предмети, есејот ќе го полагаат во истиот термин.

Комуникaциски теoрии 1 - eсeј
Eсeјот пo предметот комуникaциски теoрии 1 ќе се одржи нa 4.6.2014 годинa во 10 чaсoт во aмф. 9.

Oдноси со јавностa - eсeј
Eсeјот пo предметот односи со јавностa ќе се одржи нa 4.6.2014 годинa во 10 чaсoт во aмф. 9.

Теoрија на односите со јавностa - испит
Испитот пo предметот теoрија на односите со јавностa ќе се одржи нa 4.6.2014 годинa во 10 чaсoт во aмф. 9.

[Право на друштвата] Завршен испит
Се известуваат студентите коишто го слушале предметот право на друштвата кај проф. Елена Градишки-Лазаревска дека завршниот (усен) испит ќе се оддржи на следниот термин: - 21ви мај со почеток од 12:00 часот во предавална 4. По завршувањето на влезните испити ќе биде објавен дополнителен термин. Се молат студентите да понесат извод од електронското досие на полагањето.

Завршен испит - IV група
Термини - јунска сесија - д-р Докмановиќ

Завршен испит по предметот ПРАВО НА ДРУШТВАТА (јунска испитна сесија)
Завршниот (усен) дел од испитот по предметот Право на друштвата кај проф. д-р Димитар Гелев ќе се спроведе на 05.06.2014 (четврток) и 12.06.2014 (четврток) од 14:00 часот во предавална 4. За студентите од проект 45 во 16.30ч. во истите термини.

Трговско право презнтации - втор дел
Во прилог се втор дел од презентациите по предметот Троговско право.

EY Program for Development of Young Potentials 2014
Стани и ти дел од бизнис натпреварот организиран од EY во соработка со Економскиот и Правниот Факултет, при Универзитетот ” Св. Кирил и Методиј” во Скопје.

трговско право проект 45/35 консултативна средба
трговско право проект 45/35 консултативна средба

Термин за доиспрашување по Вовед во правото на ЕУ за студентите со 56 и над 56 поени
Усното доиспрашување за студентите кои освоиле 56 и над 56 поени на испитот одржан во казнената мартовска сесија ќе се одржи на 27.03 (четврток) во 12:30 часот во Депозитната библиотека.

Резултати од испитите по Вовед во правото на ЕУ и Институции и право на ЕУ- мартовска сесија
Резултатите се приложени на следниот линк http://www.pf.ukim.edu.mk/DesktopDefault.aspx?tabindex=0&tabid=775

[Повик за учество на бизнис натпревар] Ernste & Young Careers Macedonia
Стани и ти дел од бизнис натпреварот организиран од EY во соработка со Економскиот и Правниот Факултет, при Универзитетот ” Св. Кирил и Методиј” во Скопје. Искористи ја можноста, покажи ни го својот потенцијал и аплицирај: • Прати ни CV (на македонски или англиски) • Напиши текст од максимум 500 зборови на тема: “Најголемиот економски/законски предизвик за деловните ентитети на денешницата” (на македонски или англиски) • Испрати ги информациите на jana.cvetkovska@mk.ey.com најдоцна до 4 април 2014 И освои пракса во EY.

Историја на новинарството - термини за испит
Испитот по предметот историја на новинарството ќе се одржи на 24.3.2014 година во 12 часот во амфитеатар 7.

Односи со јавноста - термин за испит
Испитот по предметот односи со јавноста ќе се одржи на 24.3.2014 година во 12 часот во амфитеатар 7.

Комуникациски теории 1 - термин за испит
Испитот по предметот комуникациски теории 1 ќе се одржи на 24.3.2014 година во 12 часот во амфитеатар 7.

Теорија на односите со јавноста - термин за испит
Испитот по предметот теорија на односите со јавноста ќе се одржи на 24.3.2014 година во 12 часот во амфитеатар 7.

Комуникологија - термин за испит
Испитот по предметот комуникологија ќе се одржи на 24.3.2014 година во 12 часот во амфитеатар 7.

Уставно право - Проф. д-р Гордана Силјановска - Термин за завршен испит
Уставно право - Проф. д-р Гордана Силјановска - Термин за завршен испит

Завршен писмен испит по Вовед во правото на ЕУ за СИТЕ ЧЕТИРИ групи на правни студии
Во мартовската сесија СИТЕ ЧЕТИРИ ГРУПИ на правни студии ќе полагаат писмен завршен испит по Вовед во правото на ЕУ. Испитот ќе се одржи на 12.03 (среда) во 11 часот во амф.3.

Есеј по Вовед во правото на ЕУ и Институции и право на ЕУ во казенена мартовска сесија
Есејот по Вовед во правото на ЕУ и Институции и право на ЕУ во казнената мартовска сесија ќе се одржи на 12.03. во 11 часот во амф.3.

Завршен испит по Институции и право на ЕУ (новинарство)
Завршниот (писмен) испит по Институции и право на ЕУ (новинарство) во казнената мартовска сесија ќе се одржи на 12.03 (среда) во 11 часот во амф.3.

Завршен испит по Право на друштвата – проф. д-р Димитар Гелев
Завршниот (усен) испит по предметот Право на друштвата кај проф. д-р Димитар Гелев, во мартовската казнена сесија ќе се спроведе на 12.03.2014 (среда) од 13 часот во амф.3, додека за студентите од проект 45 во 16.30ч. во предавална 4.

Есеј - Економика, Вовед во Економика, Политичка економија и Современи економски теории
Есејот по предметите економика, вовед во економика, политичка економија и современи економски теории ќе се одржи на 10.03.2014 год. (понеделник) во 16.30 часот во амфитеатар 7.

Завршeн испит и есеј - Финансово право во мартовска казнена сесија
Завршниот испит и есејот по предметот Финансово право во мартовската казнена сесија ќе се спроведе на 07.03.2014 (петок) од 14 часот во амф.2.

Завршен испит - Политичка економија
Во прилог е соопштението за завршниот испит по политичка економија во мартовската испитна сесија.

Завршен испит по економика - Проф. д-р Владимир Кандикјан
Во прилог е соопшението за завршниот испит по економика кај проф. д-р В. Кандикјан

Термин за завршен испит по историја на правото (IV група)
термин - д-р Докмановиќ - мартовска сесија

Право на друштва
Испит по предметот Право на друштва - Проф. д-р Александар Климовски

Резултати од писмениот испит по Вовед во правото на ЕУ одржан на 6.02.2014
Резултатите се поместени на следниот линк: http://www.pf.ukim.edu.mk/DesktopDefault.aspx?tabindex=0&tabid=775 Студентите за кои е наведено дека имаат право на усно доиспрашување, треба да дојдат во четврток (20.02) во 13 часот во кабинетот на проф. Георгиевски.

Резултати од испитот по Институции и право на ЕУ (новинарство) одржан на 5.02.2014 година
Рзултатите се поместени на следниот линк: http://www.pf.ukim.edu.mk/DesktopDefault.aspx?tabindex=0&tabid=775

Резултатите од испит и есеј по предметот Трудово право (Јануарска сесија 2014 година)
Почитувани студенти, во прилог се резултатите од испит и есеј по предметот Трудово право, спроведени во рамките на јануарската испитна сесија. Оцените ќе бидат впишани на 05.02.2014 (среда), во 10 часот во амф.5 проф. д-р Тодор Каламатиев

Термини
Информатика во новинарство/право и ИТ - д-р Докмановиќ

Историја на новинарството- завршен испит
Завршниот испит по предметот историја на новинарството ќе се полага на 3.2.2014 година во 10 часот во предавална 8.

Историја на новинарството- есеј
Есејот по предметот историја на новинарството ќе се полага на 3.2.2014 година во 10 часот во предавална 8.

Распоред за полагање на завршен испит по историја на правото кај доц. д-р Мишо Докмановиќ – IV група
распоред - историја на правото - IV група

Право на друштвата
Потсетување за усен испит по предметот Право на друштвата кај проф.Димитар Гелев: 27.01.2014/29.01.2014/03.02.2014 во 13ч во предавална 4, за студентите од проект 45 на ден 29.01.2014/03.02.2014 во 17ч. За терминот за полагање одлучувате по сопствен избор.

Правни и етички аспекти на интернет - Економски факултет - резултати
Правни и етички аспекти на интернет - Економски факултет - резултати

Политички партии и интересни групи - термин за завршен испит
Се известуваат студентите дека завршниот испит по предметот Политички партии и интересни групи ќе се одржи на 28.01.2014 (вторник), со почеток од 12:00 часот, во амфитеатарот 4.

Комуникациски теории 1- есеј
Есејот по предметот комуникациски теории 1 ќе се одржи на 22.01.2014 година во 12 часот во предавална 8.

Односи со јавноста - есеј
Есејот по предметот односи со јавноста ќе се одржи на 22.01.2014 година во 12 часот во предавална 8.

Есеј по Вовед во правото на ЕУ и Институции и право на ЕУ
Есејот по предметите Вовед во правото на ЕУ и Институции и право на ЕУ за студентите кои испитите ќе ги полагаат во јануарската испитна сесија ќе се одржи на 5.02.(среда) во 11 часот во амф.3.

Писмен испит по Вовед во правото на ЕУ (правни студии) во јануарска сесија
Писмениот испит по Вовед во правото на ЕУ за студентите од правни студии ќе се одржи на 6.02 (четврток) во 11 часот во амф.3.

Писмен испит по Институции и право на ЕУ (новинарство) во јануарска сесијар
Писмениот испит по предметот Институции и право на ЕУ за студентите по новинарство ќе се одржи на 5.02 (среда) во 11 часот во амф.3.

Односи со јавноста- завршен испит
Завршниот испит по предметот Односи со јавноста ќе се одржи на 3.2.2014 година во 10 часот во предавална 8.

Теорија на односите со јавноста - испит
Испитот по предметот Теорија на односите со јавноста ќе се одржи на 3.2.2014 година во 12 часот во предавална 8.

Комуникологија - испит
Испитот по предметот Комуникологија ќе се одржи на 4.02.2014 година во 10 часот во предавална 8.

Комуникациски теории 1- завршен испит
Завршниот испит по предметот Комуникациски теории 1 ќе се одржи на 30.01.2014 година во 10 часот во предaвална 7.

Термин за предавања
Историја на правото - предавања - IV група

Термини за усен испит по предметот Право на друштвата - проф.Димитар Гелев
Се известуваат студентите кои го положиле квалификациониот испит по предметот Право на друштвата, усниот дел ќе се одржи во следните термини 27.01.2014/ 29.01.2014/ 03.02.2014 во 13ч. во предавална 4 Усниот дел од испитот за студентите од проект 45 ќе се одржи во следните термини 29.01.2014/ 03.02.2014 во 17ч.

ЗАВРШЕН ИСПИТ ПО ЕКОНОМИКА - ПРОФ. Д-Р Т. ГРОЗДАНОВСКИ
Завршниот испит по економика и вовед во економика кај проф. д-р Томислав Гроздановски во јануарската испитна сесија ќе се одржи на 18.01.2014 година во 10.00 часот.

[Право на друштвата] Термини за полагање на завршен испит
Известување за полагање на завршен испит по предметот право на трговските друштва кај проф. Елена Градишки-Лазаревска

Распоред за полагање на завршен испит по историја на правото кај доц. д-р Мишо Докмановиќ – IV група
Термини - историја на правото - д-р Докмановиќ

Комуникологија
Предавањата по предметот Комуникологија, кои беа одложени поради Денот на дрвото на 27.11.2013, ќе се одржат на 5.12.2013 година (четврток) во 12 часот во новинарската лабораторија.

Комуникациски теории 1
Предавањата по предметот Комуникациски теории 1, кои беа одложени поради Денот на дрвото на 27.11.2013, ќе се одржат на 5.12.2013 година (четврток) во 12 часот во новинарската лабораторија.

Институции и право на ЕУ (новинарство)
Се известуваат студентите од новинарски студии дека предавањата што не се одржаа во средата поради ’Денот на дрвото’ ќе се надополнат во среда (4.12) од 15 часот во мал амф.2.

Етика на односите со јавноста -консултации
Консултациите по предметот Етика на односите со јавноста ќе се одржат на 21.11.2013 година (четврток) во 15 часот во кабинетот на доц. д-р Дејан Донев.

ВАЖНО СООПШТЕНИЕ ЗА 2РА и 3ТА ГРУПА ОД ВТОРА ГОДИНА ПРАВНИ СТУДИИ
Се известуваат групите дека предавањата по Вовед во правото на ЕУ во понеделник (18.11) ќе се одржат од 10 до 14 часот во амф.7, за двете групи.

Маркетинг и односи со јавноста- консултации
Консултациите по предметите: Маркетинг и односи со јавност - мастер студии по Односи со јавност, и Маркетинг и медиуми - мастер студии Медиуми и комуникации, ќе се извршат на 21.11.2013 - ЧЕТВРТОК во 18h во Амф.8.

Корпоративна комуникација- консултации
Консултациите по предметот Корпоративна комуникација ќе се одржат на 19.11.2013 година (вторник) во 17 часот во новинарската лабораторија.

Мастери по односи со јавноста и медиуми и комуникации- консултативна средба
Консултативна средба на студентите на мастерите по односи со јавноста и медиуми и комуникации ќе се одржи на 14.11.2013 година (четврток) во 16 часот во новинарската лабораторија.

Резултати од дополнителна сесија кај проф. д-р Р. Дескоска
Во прилог се резултатите од дополнителната сесија за студентите кои полагале кај проф. д-р Р. Дескоска

Внесување на оценките по Вовед во правото на ЕУ од септемвриската и казнената испитна сесија
Се известуваат студентите кои го положиле испитот во септемвриската или во казнената сесија дека оценките ќе се внесуваат во среда (6.11) од 15 часот во кабинетот на асс. И.Ценевска (кај архивата на факултетот).

УПАТСТВО ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТНИ ЗАДАЧИ ВО РАМКИ НА ПРЕДМЕТИТЕ ВОВЕД И ФИЛОЗОФИЈА НА ПРАВО, ПРОФ
УПАТСТВО ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТНИ ЗАДАЧИ ВО РАМКИ НА ПРЕДМЕТИТЕ ВОВЕД И ФИЛОЗОФИЈА НА ПРАВО, ПРОФ.Д-Р ДОБРИНКА ТАСКОВКСКА

ВАЖНО СООПШТЕНИЕ ЗА 4ТА ГРУПА ОД ВТОРА ГОДИНА ПРАВНИ СТУДИИ
Се потсетуваат студентите од 4та група на втора година правни студии дека предавањата по Вовед во правото на ЕУ во петок ќе се одржуваат од 12 часот наместо од 8 часот.

Жанрови во медиуми
Новинарските текстови за предметот Жанрови во медиуми (практикум) треба да се предадат најдоцна до 28.10.2013 година.

Комуникациски теории 1- завршен испит
Завршниот испит по предметот Комуникациски теории 1 ќе се полага на 28.10.2013 година во 12 часот во предавална 4.

Историја на новинарството- завршен испит
Завршниот испит по предметот Историја на новинарството ќе се полага на 28.10.2013 година во 12 часот во предавална 4.

Историја на новинарството- есеј
Есејот по предметот Историја на новинарството ќе се полага на 28.10.2013 година во 12 часот во предавална 4.

Комуникациски теории 1- есеј
Есејот по предметот Комуникациски теории 1 ќе се полага на 28.10.2013 година во 12 часот во предавална 4.

Односи со јавноста- есеј
Есејот по предметот Односи со јавноста ќе се полага на 29.10.2013 година во 11 часот во предавална 4.

Презентации по предметот Социологија на правото
Презентации по предметот Социологија на правото

Термин за есеј по Вовед во право на ЕУ и Институции и право на ЕУ
Есејот за студентите кои ќе ги полагаат испитите по Вовед во право на ЕУ и Институции и право на ЕУ во вонредната октомвриска сесија ќе се одржи на 25.10 (петок) во 11 часот во амф.5

ВАЖНО СООПШТЕНИЕ ЗА 4ТА ГРУПА ОД ВТОРА ГОДИНА ПРАВНИ СТУДИИ
Се известуваат студентите од 4та група на втора година правни студии дека предавањата по ВОВЕД ВО ПРАВОТО НА ЕУ овој петок (18.10) ќе се одржат од 12-16 часот во амф.5.

Резултати - Економика и Политичка економија
Студентите кои полагаа економика или политичка еконономија кај проф. д-р В. Кандикјан во октомвриската сесија, можат да ги проверат резултатите во студентските досиеја.

ВАЖНО СООПШТЕНИЕ ЗА 4ТА ГРУПА ОД ВТОРА ГОДИНА ПРАВНИ СТУДИИ
Се известуваат студентите од 4та група на втора година правни студии дека предавањата по ВОВЕД ВО ПРАВОТО НА ЕУ овој петок (18.10) ќе се одржат од 12-16 часот во амф.5.

Резултати од испит и есеј по Вовед во правото на ЕУ во дополнителната септемвриска сесија
Резулатите се наоѓаат на следнава страна, во делот РЕЗУЛТАТИ http://www.pf.ukim.edu.mk/DesktopDefault.aspx?tabindex=0&tabid=775

МЕЃУНАРОДНО ПРИВАТНО ПРАВО
Известување за начинот на впишување на оцени кај проф. д-р Тони Дескоски

Распоред за полагање на испити кај доц. д-р Мишо Докмановиќ
Термини во дополнителна сесија - д-р Докмановиќ

Термин за испит по Применета Економика - студии по новинарство - казнена сесија
Испитот по Применета Економика - студии по новинарство - казнена сесија ќе се одржи на 07.10.2013 (понеделник) во 09h во Амф.3.

Испит по Вовед во правото на ЕУ во дополнителната септемвриска сесија
Испитот во дополнителната септемвриска сесија ќе се одржи на 2.10 (среда) во 15 часот во амф.3.

Термин за есеј по Вовед во правото на ЕУ и Институции и право на ЕУ
Есејот за студентите кои имаат право да полагаат есеј во дополнителната септемвриска сесија ќе се одржи на 2.10 (среда) во 15 часот во амф.3.

Резултати од испитот по Вовед во правото на ЕУ во септемвриска сесија
Резулатите од испитот се поместени во делот РЕЗУЛТАТИ кај предметот ВОВЕД во ПРАВОТО НА ЕУ, односно на следниов линк http://www.pf.ukim.edu.mk/DesktopDefault.aspx?tabindex=0&tabid=775

Историја на новинарството - завршен испит
Завршниот испит по предметот Историја на новинарството ќе се полага на 1.10.2013 година во 11.30 часот во предавална 4.

Комуникациски теории 1 - завршен испит
Завршниот испит по предметот Комуникациски теории 1 ќе се полага на 1.10.2013 година во 11.30 часот во предавална 4.

Историја на новинарството - есеј
Есејот по предметот Историја на новинарството ќе се полага на 1.10.2013 година во 11.30 часот во предавална 4.

Односи со јавноста - есеј
Есејот по предметот Односи со јавноста ќе се полага на 1.10.2013 година во 11.30 часот во предавална 4.

Комуникациски теории 1- есеј
Есејот по предметот Комуникациски теории 1 ќе се полага на 1.10.2013 година во 11.30 часот во предавална 4.

Дополнителен термин за оценки по КПП
Дополнителниот термин за впишување на оценките во индекс по предметот Казнено процесно право се закажува за 23.09.2013 г. во 12 часот во кабинетот на доц. д-р Бобан Мисоски.

есеј трговско право казнена сесија
есеј трговско право казнена сесија

трговско право - резултати есеј
трговско право - резултати есеј

Комуникациски теории 1 - есеј
Есејот по предметот Комуникациски теории 1 ќе се одржи на 12.9.2013 година во 10 часот во предавална 7.

Термин за земање оценки кај проф. д-р Ванчо Узунов
Оценки по предметите Применета Економика и Економска политика кај проф.д-р Ванчо Узунов ќе се внесуваат на 13.09.2013 (петок) во 8 часот во Амф.2. Ве молиме да го почитувате терминот за земање на оценки, и да донесете испринтан лист од Вашето досие.

Термин за земање на оценки кај проф. д-р Софија Тодорова
Оценки по предметите Применета Економика и Основи на Маркетинг кај проф.д-р Софија Тодорова ќе се внесуваат на 12.09.2013 (четврток) во 8 часот во Амф.2. Ве молиме да го почитувате терминот за земање на оценки, и да донесете испринтан лист од Вашето досие.

Менаџмент во медиумите - испит
Испитот по предметот Менаџмент во медиумите ќе се одржи на 26.9.2013 година /четврток/ во 10 часот во предавална 7.

Правата на децата и медиумите
Испитот по предметот Правата на децата и медиумите ќе се одржи на 26.9.2013 година /четврток/ во 10 часот во предавална 7.

Односи со медиумите - испит
Испитот по предметот Односи со медиумите ќе се одржи на 12.9.2013 година /четврток/ во 13 часот во предавална 7.

Култура на говорот - испит
Испитот по предметот Култура на говорот ќе се одржи на 12.9.2013 година /четврток/ во 13 часот во предавална 7.

Теории и концепции на односите со јавноста - испит
Испитот по предметот Теории и концепции на односите со јавноста ќе се одржи на 12.9.2013 година /четврток/ во 13 часот во предавална 7.

Комуникациски теории 2 - испит
Испитот по предметот Комуникациски теории 2 ќе се одржи на 12.9.2013 година /четврток/ во 13 часот во предавална 7.

Студии по новинарство- оценки
Оценките по предметите Комуникациски теории 1, Историја на новинарството, Односи со јавноста, Жанрови во медиуми, Уредување во новинарството ќе се впишуваат во индекс на 12.9.2013 година во 12 часот.

Термин за земање оценки по Казнено процесно право
Терминот за впишување на оценките во индекс по предметот Казнено процесно право се закажува за 11.09.2013 г. (среда) во 11.00 часот во кабинетот на доц. д-р Бобан Мисоски и асс. м-р Дивна Илиќ. Од професорите

Правни и етички аспекти на интрнет - Економски факултет - резултати
Правни и етички аспекти на интрнет - Економски факултет - резултати

 
 

 

 

 

 
 
             © Сите права се задржани Правен Факултет
               
КОНТАКТ
Правен факултет „Јустинијан Први“
Бул. Гоце Делчев 9б.
1000 Скопје, Македонија
Тел. +389 2 3117 244
Факс: +389 2 3227 549
 
 
  Најава
 
ティンバーランド ブーツ ティンバーランド ブーツ カスタム ティンバーランド ブーツ ホワイト ティンバーランド ブーツ メンズ ティンバーランド ブーツ メンズ 6インチ ティンバーランド ブーツ メンズ コーデ ティンバーランド ブーツ メンズ コーディネート ティンバーランド ブーツ メンズ サイズ ティンバーランド ブーツ メンズ 赤 ティンバーランド ブーツ メンズ 黒 ティンバーランド ブーツ メンズ 人気 ティンバーランド ブーツ メンズ 新作 ティンバーランド ブーツ レディース ティンバーランド ブーツ レディース コーディネート ティンバーランド ブーツ 登山 ティンバーランド ブーツ 店舗 ティンバーランドブーツ激安 ティンバーランド ブーツ 激安 ティンバーランド ブーツ 履き方 ティンバーランド ブーツ 通販 ティンバーランド ブーツ 限定 ティンバーランド ブーツ 着こなし ティンバーランド リュック ティンバーランド レディース ティンバーランド レディース アウトレット ティンバーランド レディース コーデ ティンバーランド レディース コーディネート ティンバーランド レディース スニーカー ティンバーランド レディース ヒール ティンバーランド レディース ピンク ティンバーランド レディース ブーツ ティンバーランド レディース ロールトップブーツ ティンバーランド レディース ロングブーツ ティンバーランド レディース 靴 ティンバーランド 白 ティンバーランド 店舗 ティンバーランド 激安 ティンバーランド激安通販 ティンバーランド 時計 ティンバーランド 手入れ ティンバーランド通販 ティンバーランド 通販 ティンバーランド 新作 ティンバーランド靴 ティンバーランド 靴 ティンバーランド 靴 アウトレット ティンバーランド 靴 サイズ ティンバーランド 靴 メンズ ティンバーランド 靴 レディース ティンバーランド 靴 白 ティンバーランド 靴 市原隼人 ティンバーランド 靴 夏 ティンバーランド 靴 折りたたみ Timberland 6インチ Timberland 6インチブーツ Timberland 6インチメンズ Timberland アウトレット Timberland アウトレット アウター Timberland アウトレット レディース Timberland アウトレット 店舗 Timberland カスタム Timberland キッズ Timberland コーディネート Timberland サイズ Timberland サンダル Timberland シューズ Timberland スニーカ Timberland スニーカー Timberland スニーカー ハイカット Timberland スニーカーブーツ Timberland スニーカーメンズ Timberland スニーカー メンズ Timberland スニーカー新作 Timberland デッキシューズ Timberland ファッション Timberland ブーツ Timberland ブーツ 73516 Timberland ブーツ カスタム Timberland ブーツ サイズ Timberland ブーツ ホワイト Timberland ブーツ メンズ Timberland ブーツ メンズ 6インチ Timberland ブーツ メンズ コーデ Timberland ブーツ メンズ コーディネート Timberland ブーツ メンズ サイズ Timberland ブーツ メンズ 赤 Timberland ブーツ メンズ 黒 Timberland ブーツ メンズ 人気 Timberland ブーツ メンズ 新作 Timberland ブーツ レディース Timberland ブーツ ロールトップ Timberland ブーツ 登山 Timberland ブーツ 店舗 Timberland ブーツ 黒 Timberland ブーツ激安 Timberland ブーツ 履き方 Timberland ブーツ 手入れ Timberland ブーツ 価格 Timberland ブーツ 通販 Timberland ブーツ 限定 Timberland ブーツ 着こなし Timberland リュック Timberland レディース Timberland レディース アウトレット Timberland レディース コーデ Timberland レディース コーディネート Timberland レディース スニーカー Timberland レディース ヒール Timberland レディース ピンク Timberland レディース ブーツ Timberland レディース ロールトップブーツ Timberland レディース ロングブーツ Timberland レディース 靴 Timberland 白 Timberland 店舗 Timberland 激安 Timberland 時計 Timberland 手入れ Timberland 通販 Timberland 新作 Timberland 靴 Timberland 靴 アウトレット Timberland 靴 サイズ Timberland 靴 メンズ Timberland 靴 レディース Timberland 靴 白 Timberland 靴 夏 Timberland 靴 折りたたみ オンラインショップ ティンバーランド ティンバーランド6インチ ティンバーランド6インチブーツ ティンバーランド6インチメンズ ティンバーランドアウトレット ティンバーランド アウトレット ティンバーランド アウトレット アウター ティンバーランド アウトレット レディース ティンバーランド アウトレット 店舗 ティンバーランド カスタム ティンバーランド キッズ ティンバーランド コーディネート ティンバーランド サイズ ティンバーランド サンダル ティンバーランドシューズ ティンバーランド スニーカ ティンバーランドスニーカー ティンバーランド スニーカー ティンバーランド スニーカー ハイカット ティンバーランドスニーカーブーツ ティンバーランドスニーカーメンズ ティンバーランド スニーカー メンズ ティンバーランドスニーカー新作 ティンバーランド デッキシューズ ティンバーランド ファッション ズームコービー8 ズームコービー9 ズームコービー コービー8 バッシュ コービー9 バッシュ ナイキ コービー8 ナイキ コービー9 バッシュ コービー8 バッシュ コービー9 ナイキ コービー ナイキズームコービー8 ナイキズームコービー9 コービー バッシュ ナイキ バッシュ コービー ナイキズームコービー バスケットシューズ コービー コービー バッシュ8 コービー バッシュ9 バッシュ コービー バッシュ ナイキ コービー コービー8システム ナイキ コービー8 システム ナイキ コービー9 システム バスケットボールシューズ コービー バスケットシューズ コービー8 バスケットシューズ コービー9 コービー バッシュ最新 ズームコービー8システム ズームコービー9システム バッシュ ズームコービー8 バッシュ ズームコービー9 zoom kobe 8 zoom kobe 9 コービー 8 コービー 9 ズームコービー7 ナイキズームコービー7 コービー バッシュ ナイキ コービー7 ナイキ コービー バッシュ コービー7 ズームコービー7エリート コービー7 評価 ズームコービー7 性能 エアズームコービー7 zoom kobe 7 ctr360 マエストリ ctr360 マエストリ4 ctr360 マエストリ3 ctr360 マエストリ2 NIKE ctr360 マエストリ ナイキ マーキュリアル ヴェイパー 7 ナイキ マーキュリアル ヴェイパー 9 マーキュリアル ヴェイパー 7 FG cr7 ナイキ マーキュリアル ヴェイパー 8 マーキュリアル ヴェイパー 9 マーキュリアル ヴェイパー 8 マーキュリアル ヴェイパー 7 サッカー 香川 ナイキ トータル90 トータル90 新作 ナイキ ハイパーヴェノム ファントム ハイパーヴェノム ファントム 新色 ハイパーヴェノム ファントム オレンジ ハイパーヴェノム ファントム FG ナイキ ハイパーヴェノム ファントム ハイパーヴェノム ファントム パープル マーキュリアル ビクトリー 4 ナイキ マーキュリアル ビクトリー サッカー 香川 F50 マーキュリアル ビクトリー 3 マーキュリアル ビクトリー 4 CR tf アディダス アディピュア 5 アディダス アディゼロ F50 アディゼロ F50 新作 アディゼロ F50 サッカースパイク アディゼロ F50 アディダス F50 2014 アディダス F50 新作 スパイク サッカー F50 サッカー F50 アディパワープレデター 11 ティエンポ サッカースパイク サッカー用品激安店 ティエンポ スパイク ティエンポ ナイキ サッカー専門店 ティエンポ リゲラ サッカー用品 通販 激安 ティエンポリゲラ ティエンポレジェンド ティエンポレジェンド3 加茂サッカーショップ サッカー用品 激安 ティエンポレジェンド4 ティエンポレジェンド4 エリート fg サッカースパイク アディパワープレデター アディパワープレデター サッカー用品 通販 アディダス アディパワープレデター サッカー 香川 F50 新作 アディパワーバリケード8 サッカー用品専門店 ナイキスパイク アディパワープレデター アディダス アディピュア 11プロ 加茂スパイク アディピュア11pro サッカースパイクアディピュア11pro アディダス プレデター リーサルゾーン 12 プレデター リーサルゾーン 新色 サッカー用品激安通販 プレデター リーサルゾーン trx hg プレデター リーサルゾーン trx FG サッカー専門用品店 プレデター リーサルゾーン ジュニア アディダス プレデター リーサルゾーン サッカー用品店 プレデター リーサルゾーン 13 アディダス プレデター リーサルゾーン 13 ナイキ CTR360 マエストリ 3