Мрежи

Договори за членство во меѓународни асоцијации

Договор

Датум

Валидност

Договор за членство во Европската Асоцијација на Правни факултети (European Association of Law Faculties-ELFA)

15.11.2001 година

На неопределено време

Договор за членство во Ротердамската мрежа на Правни факултети (Roterdam Law Network)

07.04.2008 година

На неопределено време

Договор за основање на мрежа на Правни факултети од Југоисточна Еврооа (South East European Law School Network, SEELS)

Склучен на 25.03.2011 година и заведен под бр. 03-461/1 од 29.03.2011 година

На неопределено време