Пензионирани професори

Наставници и соработници кои работеле на факултетот, а на кои им престанал работниот однос поради пензионирање или по друг основ

1. (проф.д-р Адам Лазаревиќ)
2. (проф.д-р Александар Христов)
3. (проф.д-р Асен Групче)
4. проф.д-р Арсен Јаневски
5. проф.д-р Бранко Зеленков
6. (проф.д-р Васил Гривчев)
7. проф.д-р Владимир Митков
8. проф.д-р Владо Поповски
9. (проф.д-р Владо Картов)
10. проф.д-р Весела Мукоска Чинго
11. акад.проф.д-р Владо Камбовски
12. проф.д-р Васил Тупурковски
13. проф. д-р Гале Галев
14. (проф.д-р Георги Ганзовски)
15. (проф.д-р Димитар Поп-Георгиев)
16. проф.д-р Димитар Бајалџиев
17. проф.д-р Данка Манолева-Митровска
18. проф.д-р Денко Малески
19. проф.д-р Ѓорѓи Марјановиќ
20. (проф.д-р Евгени Димитров)
21. проф.д-р Елена Градишки-Лазаревска
22. (проф.д-р Иво Пухан)
23. (проф.д-р Јане Миљовски)
24. (м-р Катарина Ношпалоска)
25. проф.д-р Кики Мангова Поњавиќ
26. (проф.д-р Лазар Китаноски)
27. проф.д-р Љиљана Спировиќ Трпеновска
28. проф.д-р Љупчо Арнаудовски
29. (проф.д-р Марјан Марјановски)
30. проф.д-р Милан Недков
31. (проф.д-р Миле Хаџивасилев)
32. проф.д-р Миодраг Мицајков
33. проф.д-р Мирјана Поленак Аќимовска
34. (проф.д-р Наум Гризо)
35. (проф.д-р Никола Матовски)
36. (проф.д-р Никола Сотировски)
37. (проф.д-р Панта Марина)
38. (проф.д-р Петар Манговски)
39. проф.д-р Поликсена Гавроска
40. (проф.д-р Рудолф Леградиќ)
41. проф. д-р Симеон Гелевски
42. (проф.д-р Стеван Габер)
43. (проф.д-р Стеван Јантолек)
44. (проф.д-р Стрезо Стрезовски)
45. проф.д-р Светомир Шкариќ
46. (проф.д-р Славко Милосавлевски)
47. (проф.д-р Стефан Георгиевски)
48. проф.д-р Саво Климовски
49. проф.д-р Софија Тодорова
50. проф.д-р Тито Беличанец
51. проф.д-р Тодор Пеливанов
52. (проф.д-р Тодор Џунов)
53. (проф.д-р Тома Лазаров)
54. проф.д-р Томислав Чокревски
55. проф.д-р Трајан Бендевски
56. (проф.д-р Тодор Рушков)
57. (проф.д-р Тодорка Оровчанец)
58. (проф.д-р Фрањо Бачиќ)