Публикации од правен факултет

Година Назив
2000 Развитокот на политичкиот и правниот систем на Република Македонија
2001 Зборник во чест на Асен Групчев
2001 Зборник во чест на Никола Сотиров и Владимир Катров
2001 Зборник во чест на животот и делото на Стеван Габер
2002 Евроинтеграција на правниот, политичкиот и општествениот систем на Република Мекедонија
2002 Евроинтеграција - идеи, состојби, реализација -
2002 Зборник во чест на животот и делото на Васил Гривчев
2004 Зборник во чест на Миле Хаџи Василев
2004 Зборник на трудови од меѓународен симпозиум „Современото право, правната наука и Јустинијановата кодификација“ - Том 1 -
2004 Зборник на трудови од меѓународен симпозиум „Современото право, правната наука и Јустинијановата кодификација“ - Том 2 -
2005 Зборник на трудови од меѓународната конференција „Македонско - Француски денови на павото - 200 години од Code Ciliv“
2006 Правен факулетет „Јустинијан Први“ Историски развој 1951 - 2006 книга 1
2006 Зборник посветен на почесни доктори, доктори и магистри на науки
2006 Законска рамка на судската реформа во Република Македонија
2007 Зборник на трудови на правниот факултет „Јутинијан Први“ во Скопје посветен на проф. Д-р Фрањо Бачиќ
2007 Зборник на правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје во чест на Панта Марина
2007 Зборник на трудови правниот факултет „Јустинијан Први“ - Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ и правниот факултет при Московскиот државен универзитет „М.В. Ломоносов“
2008 Зборник на трудови Втор Скопско - Загрепски правен колоквиум
2009 Зборник на правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје во чест на Стефан Георгиевски
2009 Зборник на правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје во чест на Тодор Џунов
2009 Зборник на правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје во чест на Тодор Рушков
2010 Зборник на правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје во чест на Георги Ганзовски
2010 Зборник на правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје во чест на Томислав Чокревски
2010 Зборник на правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје во чест на Владимир Митков
2011 Правен факулетет „Јустинијан Први“ Историски развој 1962 - 2005 книга 2
2011 Зборник на правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје во чест на Ѓорѓи Марјановиќ
2011 Зборник на трудови од деветтата Конференција за Меѓународно приватно право Најнови тенденции во Европското меѓународно приватно право - Предизвици за законодавците на земјите на Југо-Источна Европа
2011 Зборник на правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје во чест на Наум Гризо
2011 Зборник на правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје во чест на Никола Матовски
2011 Зборник на правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје Правните аспекти на концесиите во здравството во Словенија и Македонија 2009 - 2011
2012 Зборник од Првата меѓународна интердисциплинарна конференција „Биоетиката - Знак на новото доба: Биоетика, медиумите, правото и медицината
2012 Зборник на правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје во чест на Бранко Зеленков
2013 Правен факулетет „Јустинијан Први“ Историски развој 2005 - 2011 книга 3
2013 Зборник на трудови Четврти Скопско-Загрепски правен колоквиум