Наставно-научен совет ННС

Наставно-научниот совет е стручен орган на Факултетот.
Наставно-научниот совет го сочинуваат редовните и вонредните професори и доцентите во работен однос на Факултетот.
Во работата на Наставно-научниот совет, без право на одлучување, учествуваат и наставниците кои учествуваат во наставата, а не се во работен однос на Факултетот.
Во Наставно-научниот совет свои претставници избираат и студентите.

Деканатска управа

Деканатската управа е орган на управување на Факултетот и има 13 члена.
Членови на Деканатската управа се: деканот, 3 продекани, раководителот на Институтот за граѓанско право, раководителот на Институтот за деловно право и економски науки, раководителот на Институтот за казнено право, раководителот на Институтот за меѓународно право и меѓународни односи, раководителот на Институтот за правно-политички науки, раководителот на Институтот за политички науки, раководителот на Институтот за новинарство, медиуми и комуникации, раководителот на Институтот за правноисториски науки и претседателот на Студентскиот парламент на Факултетот.
Во работата на Деканатската управа учествува и секретарот на Факултетот без право на одлучување.

Институти

 • Институт за граѓанско право
 • Институт за деловно право и економски науки
 • Институт за казнено право
 • Институт за меѓународно право и меѓународни односи
 • Институт за правно-политички науки
 • Институт за политички науки
 • Институт за новинарство, медиуми и комуникации
 • Институт за правноисториски науки

Центри

 • Центар за правна клиничка едукација
 • Компјутерски центар
 • Центар за образование за интелектуална сопственост
 • Центар за политиколошки истражувања и анализи
 • Центар за кариера

Стручна и административна служба

1. Секретар на Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје
м-р Ирена Трајановска
тел: 02/3117-244 лок. 105
e-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.; Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

2. Одделение за студентски прашања, правни и општи работи
Раководител на Одделение за студентски прашања, правни и општи работи
Александар Јордев
тел: 02/3117-244 лок. 106
e-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.; Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Советник за студентски прашања
Хамди Весели
тел: 02/3117-244 лок. 223
e-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.; Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Соработник за студентски прашања
Зоран Китановски
тел: 02/3117-244 лок. 145
e-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Соработник за студентски прашања
Зорица Галовиќ
тел: 02/3117-244 лок. 145
e-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Соработник за деловно работење (технички секретар)
Јагода Јованова
тел: 02/3117-244 лок. 102

Самостоен референт архивар
Зекие Кубур
тел: 02/3117-244 лок. 144
e-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

3. Одделение за финансиско, сметководствено и материјално работење
Советник за јавни набавки
м-р Ема Чепреганова - Петрушевска
тел: 02/3117-244 лок. 264
e-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.; Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

4. Библиотека – Одделение за библиотечно работење
Раководител на Библиотека – Одделение за библиотечно работење
м-р Љубиша Гроздановски
тел: 02/3117/244 лок. 153
e-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите. ; Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Советник за библиотечно работење
м-р Косте Тозија
тел: 02/3117-244 лок. 153
e-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.; Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Самостоен референт библиотекар
Ердоан Кубур
тел: 02/3117-244 лок. 153
e-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.; Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.